Binance là một nền tảng giao dịch tiền ảo lớn và hiện nay đang được nhiều Trader giao dịch từ sàn như Bittrex, Poloniex, … tới Binance vì phí Binance và hỗ trợ rẻ hơn và nhanh hơn nhiều. Ưu điểm của Binance.com Đăng ký tài khoản thật dễ dàngRead More →

Binance is a large virtual currency trading platform and up to now is being traded by many Trader from the floor as Bittrex, Poloniex, … to Binance because Binance fees and support cheaper and much faster. Advantages of Binance.com Account registration is easy Fast authentication Low transaction fees Support forRead More →

在這個時候,數字貨幣交換市場充滿了各種各樣的選擇,因此選擇合適的交易所或交易平台對新手和老牌加密貨幣用戶來說都是一個令人頭疼的問題。 Binance是一個流行的加密貨幣交易所,它在中國開始,但最近將其總部遷至歐盟的加密友好島嶼馬耳他。 Binance因其對加密交換服務的加密而廣受歡迎。 雖然該公司在市場上仍然相當新(它去年推出),但由於其令人印象深刻的初始硬幣發售列表,專業態度和友好的首席執行官以及低交易費,它已成功獲得了很多人氣。 。 賓利網站 在我們的評論中,我們將嘗試概述您必須了解的有關Binance的所有信息 ,包括它的工作原理,可以交換的加密對,交易費用/限制,安全方面和客戶支持。 訪問Binance» 交易所如何運作 內容 [show] 那些第一次訪問Binance的人會很快注意到該平台為數字貨幣交易提供了兩種選擇 – 基本和高級。 對於完全初學者來說,基本版本和高級版本都不一定容易使用。 但是,任何具有數字貨幣背景並且對交換工作有一定了解的人都應該能夠使用該平台及其不同的服務。 基本版和高級版之間的主要區別在於,高級版提供了對數字貨幣價值的深入技術分析。 此時,基本版本的儀表板為您交易的對,訂單簿和交易歷史提供了多個圖形和圖表。 這是基本視圖的樣子: Binance交易視圖 基本視圖設計精美,佈局合理,您需要的所有信息都清楚地顯示在左邊的價格,中心的圖表以及買賣框和交易歷史顯示在右邊,這樣您就可以快速看到什麼是最新的貿易價格。 這就是高級視圖的樣子: 高級視圖 高級視圖使用黑色主題並使交易圖表更大,最新的交易價格顯示在右側,下方有買賣框。 你選擇的是一個偏好的問題,我喜歡淺色基本視圖,並發現佈局更容易使用。 Binance註冊和登錄 要使用交換,用戶首先必須創建一個帳戶。 這背後的過程相當簡單和直接,您無需驗證您的帳戶1級,這是2BTC每日提款限額。 對於允許每天最多100BTC的2級,您需要上傳帶照片的身份證,並等待您獲得批准。 仍有更高的限制,但您需要直接與他們聯繫以安排。 驗證的時間可能會有所不同,具體取決於網站支持人員的繁忙程度,因此如果您希望提取更多金額並確保在交易所存入和交易大筆金額之前確保完成此步驟,請務必提前計劃。 身份驗證 現在,這已經不在了,用戶可以繼續為Binance帳戶提供資金。 雖然您可以從眾多數字貨幣中進行選擇,但建議您堅持使用BTC或ETH。 要為您的帳戶注入資金,請訪問網站頂部的“資金”>“存款/取款”鏈接,找到您要發送的貨幣,然後點擊旁邊的“存款”按鈕,然後您將獲得錢包地址。 然後,您可以將您的資金發送到此地址以開始在該平台上進行交易,具體取決於您存入的貨幣將需要不同的時間才能顯示,因為這依賴於該貨幣的區塊鏈。 像以太坊這樣的貨幣比比特幣要快一些,這可能需要一段時間。 Binance Wallets 現在您的賬戶已獲得資金,您只需開始交易,交換和投資各種數字貨幣對。 Binance提供了豐富的選擇,因為它們支持所有主要的數字貨幣,還有許多ICO列表及其各自的令牌。 此時,該平台只能用於生成限價和市場訂單。 一些人認為這是一個不利因素,因為許多預期的交易選擇會更加先進。 下訂單後,只需等待已根據已設定的條款履行。 如何進行票房交易 如果您之前使用過任何其他加密貨幣交易,那麼Binance交易是相當直接的。 要開始,請確保您已存入一些資金 – 在BTC,ETH,BNB和USDT中有交易對的選項。Read More →

Tại thời điểm này, thị trường trao đổi tiền tệ kỹ thuật số được lấp đầy với nhiều lựa chọn, do đó việc chọn đúng sàn giao dịch hoặc sàn giao dịch có thể là một cơn đau đầu cho cả người dùng tiền điện tử và người dùng tiềnRead More →

At this time, the digital currency exchange market is filled with a wide variety of choices, therefore choosing the right exchange or trading platform can be quite a headache for both novice and veteran cryptocurrency users. Binance is a popular cryptocurrency exchange which was started in China but recently moved theirRead More →