Cục Dự trữ Liên bang tiết lộ Tập đoàn trị giá 1,3 tỷ đô la trong các quỹ giao dịch trao đổi